FAQ ?

1. การที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุน และผลประโยชน์ทางภาษีจากสิทธ์ในการตัดค่าใช้จ่าย ทำให้ NPV ดีกว่าการซื้อ
2. ขจัดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Operating Lease)
3. ขจัดความเสี่ยงต่อการลดลงของมูลค่ารถที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Operating Lease)
4. ผู้เช่าไม่ผูกมัดในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (Operating Lease)

1. ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง
2. ค่าประกันภัย (ประเภท 1)
3. ค่าทะเบียน
4. บริการรถยนต์ทดแทน กรณีเข้าซ่อมเกิน 24 ชั่วโมง หรือเกิดอุบัติเหตุ

- ลูกค้าสามารถเลือกแจ้งราคาที่ต้องซื้อหลังสิ้นสุดสัญญาก่อนการเสนอราคา เพื่อนำไปเป็นข้อตกลงในสัญญาได้

สามารถนำรถเข้าซ่อมกับตัวแทนจำหน่ายของรถยี่ห้อนั้น ๆ รวมถึงศูนย์บริการ

1. B-Quik

2. A.C.T.

3. Cockpit